Privacystatement


Viernultwee Interventies B.V. / 402 Sanering en Advies B.V.


Viernultwee Interventies B.V. en 402 Sanering en Advies B.V. (hierna: Viernultwee), verzamelt diverse gegevens bij het verlenen van financiële en administratieve begeleiding en bij het gebruik van de website www.402.nl. Voorop staat dat Viernultwee veel waarde hecht aan uw privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacystatement geven we u inzicht in de wijze waarop Viernultwee omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die we verwerken

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Afhankelijk van uw situatie verwerkt Viernultwee verschillende persoonsgegevens.

Wanneer u een klant van Viernultwee bent:

Wanneer Viernultwee financiële en administratieve begeleiding aan u verleent, kunnen wij van u de volgende persoonsgegevens verwerken (uiteraard alleen voor zover noodzakelijk):

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • faxnummer;
 • bankrekeningnummer;
 • burgerlijke staat;
 • functietitel;
 • loopbaangegevens;
 • loonbeslaggegevens;
 • financiële gegevens.

Wanneer u solliciteert op een vacature:

 • voor- en achternaam;
 • titulatuur;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • faxnummer;
 • adresgegevens;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • burgerlijke staat;
 • curriculum vitae (CV);
 • verklaring omtrent gedrag;
 • uitslag van een assessment.

Wanneer u een leverancier van Viernultwee bent:

Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer, faxnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres en functietitel van de contactpersoon.

Waarom we deze persoonsgegevens verwerken

Als administratiekantoor is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk om onze diensten goed uit te kunnen voeren, zoals het verlenen van financiële en administratieve begeleiding. Specifiek verzamelen wij persoonsgegevens om de volgende doelen te bereiken:

 • om u gebruik te kunnen laten maken van onze financiële en administratieve dienstverlening (bijvoorbeeld aangifte IB) en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 • om jaarrekeningen te kunnen samenstellen en te controleren;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om nieuw personeel te werven;
 • om onze administratie in de breedste zin van het woord uit te kunnen voeren, en;
 • om te kunnen voldoen aan onze wettige verplichtingen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • in het belang van de veiligheid van de Staat;
 • ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, en;
 • voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ook kan het zijn dat Viernultwee een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan een direct marketing belang. Viernultwee zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Viernultwee anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Viernultwee zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

Verder verwerkt Viernultwee persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals haar administratieplicht en houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

In alle andere gevallen vraagt Viernultwee expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Viernultwee de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Viernultwee. De wettelijke bewaartermijn is maximaal zeven jaar. In uitzonderlijke gevallen – als het onroerende zaken betreft – worden uw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn maximaal tien jaar bewaard. Als er geen wettelijke bewaartermijn geldt, dan worden uw persoonsgegevens bewaard zolang de overeenkomst voortduurt of voor de duur dat uw toestemming geldt. Na het eindigen daarvan worden uw persoonsgegevens maximaal twee jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Viernultwee deelt persoonsgegevens met andere partijen wanneer dit volgens de wet verplicht is of wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten. Denk aan het doorgeven van persoonsgegevens aan overheidsinstanties als de Belastingdienst.

Daarnaast maken we gebruik van software en diensten van derden voor bijvoorbeeld onze salarisadministratie. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacywetgeving. Viernultwee blijft wel verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten betreffende de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt:

Verzet

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar mail@402.nl. Viernultwee zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar mail@402.nl. Viernultwee zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Viernultwee de verwerking beëindigen. 

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar mail@402.nl. Viernultwee zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor deze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Viernultwee bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Beveiliging persoonsgegevens

Viernultwee neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn, heeft u vermoeden van een datalek of zijn er andere aanwijzingen van misbruik? Neemt u dan contact op met ons via mail@402.nl.

Wijzigingen

Viernultwee behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Dit privacystatement is gepubliceerd op de website www.402.nl. Houdt deze website dus goed in de gaten. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 11-10-2023.

Contactgegevens

402

Harm Cornielje

Wijchenseweg 132

6538 SX Nijmegen

024-388 10 90

mail@402.nl